Wednesday 12/21Thursday 12/22Friday 12/23Saturday 12/24Sunday 12/25Monday 12/26Tuesday 12/27Volcán Acatenango 12/28-29Friday 12/30Saturday & Sunday 12/31-1/1Climbing Volcán Acatenango (Guatemala 2016)